EHITUSAUDIT KASUTUSLOA TAOTLEMISEL

Kasutusloa taotlemise puhul on ehitusaudit oluline siis kui ehitustegevusest on jäänud järgi vähe dokumente (N: puuduvad ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid jms). Ehitusaudit viiakse läbi visuaalselt. Tuginetakse olemasolevale dokumentatsioonile, joonistele ning hoone seisukorrale.  Ehitusauditi käigus oleme valmis teostama ka väiksemaid projekteerimis-ülesmõõdistustöid.

Teenuse mahtu oleme arvestanud:

  • üldehitusliku inseneri visuaalse ülevaatuse;
  • auditi vormistamine

 

EHITUSAUDIT RAJATISE (VÕI SELLE OSA) SEISUKORRA HINDAMISEKS

Antud juhul hindame auditi käigus vastavalt lähteülesandele etteantud hoonet/rajatist või selle mingit kindlat osa. Ehitusaudit viiakse läbi visuaalselt. Tuginetakse olemasolevale dokumentatsioonile, joonistele ning hoone seisukorrale.

Teenuse mahtu oleme arvestanud:

  • kütte, ventilatsiooni, vee ning kanalisatsiooni inseneri visuaalse ülevaatuse
  • üldehitusliku inseneri visuaalse ülevaatuse
  • elektripaigalise inseneri visuaalse ülevaatuse

 

Töös lähtume ehitise auditi tegemise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015009